Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ShareThis

Το summercinemas.gr αποτελεί ιδιοκτησία, κυριότητα, εμπορικό σήμα και ιστοχώρο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία TWR Private Company (καλούμενη στο εξής Επιχείρηση), με έδρα στην Ελλάδα, ΑΦΜ 800843670 ΔΟΥ Ηρακλείου Αττικής καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό 142758903000.

Η Επιχείρηση δημιούργησε, διαχειρίζεται και συντηρεί το summercinemas.gr καθώς και τα λογότυπα και τα ονόματα τομέα που της ανήκουν, με σκοπό την προώθηση πωλήσεων των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών.

Επί του παρόντος μέσω του summercinemas.gr προωθούν τις πωλήσεις τους και πραγματοποιούν συναλλαγές οι εξής εταιρείες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών:

TWR PRIVATE COMPANY, ΑΦΜ 800843670
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΕ, ΑΦΜ 998677030
ΣΙΝΕ ΜΑΡΙΛΕΝΑ - ΚΡΑΣΣΑΣ Ε.Ε. , ΑΦΜ 801827598
Π. ΡΙΓΓΑ, ΑΦΜ 079153550
ΣΙΝΕΜΑ ΡΙΒΙΕΡΑ Π. Θ. ΡΙΓΓΑ M. IKA., ΑΦΜ 800714268
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ, ΑΦΜ 041953048
Κ. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΑΦΜ: 800433888

Η Επιχείρηση μπορεί να τροποποιεί ή απλώς να επικαιροποιεί, εν όλω ή εν μέρει, τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οι συγκεκριμένοι όροι ανανεώθηκαν στις 25/05/2022 και ισχύουν όπως παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Με τον όρο «χρήστης» εννοείται κάθε επισκέπτης του summercinemas.gr (καλούμενου στο εξής και ιστοχώρου).

Οι Όροι Χρήσης που διέπουν την πρόσβαση στο summercinemas.gr και τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν, όπως ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, βασίζονται στην παραδοχή ότι έχουν διαβαστεί από τους χρήστες και έχουν γίνει κατανοητοί και αποδεκτοί.

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ενημέρωση των Όρων Χρήσης θα δημοσιεύεται για τους χρήστες στην παρούσα σελίδα του summercinemas.gr μόλις λαμβάνει χώρα και θα είναι δεσμευτική αμέσως μόλις δημοσιευτεί σε αυτήν την ενότητα του ιστοχώρου.

Οι χρήστες θα πρέπει με δική τους ευθύνη να επισκέπτονται τακτικά αυτή την ενότητα, προκειμένου να ελέγχουν τη δημοσίευση των πιο πρόσφατων και ενημερωμένων Όρων Χρήσης.

H επιχείρηση δηλώνει ότι δεν είναι υπεύθυνη εάν ο ιστοχώρος χρησιμοποιείται από τους χρήστες του με τρόπο που αντίκειται στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
H επιχείρηση δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστοχώρου της και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Για το λόγο αυτό δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στον ιστοχώρο ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου για να έχει ένας χρήστης πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά η αγορά προϊόντων ή προσφορών ή η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, θα πρέπει να γίνει προηγουμένως μέλος του summercinemas.gr

Στις περιπτώσεις που ο χρήστης επιθυμεί να αγοράσει προϊόντα ή προσφορές ή να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, είναι πιθανόν να του ζητηθεί η γνωστοποίηση προσωπικών του στοιχείων (όπως για παράδειγμα όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κ.λπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της εκτέλεσης των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του summercinemas.gr για την παροχή των συγκεκριμένων πωλήσεων ή υπηρεσιών.

Οι χρήστες κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του summercinemas.gr έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να ζητούν να λαμβάνουν ενημέρωση για νέες υπηρεσίες του παρόντος ιστοχώρου καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές με email στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλλει είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώνει τη σχετική υπηρεσία ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται ορθά και έγκυρα. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακοπεί η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους αρκεί να επισκεφθεί τη φόρμα επικοινωνίας του ιστοχώρου, όπου μπορεί να δηλώσει οποτεδήποτε τη σχετική επιθυμία του.

Με την παροχή προσωπικών στοιχείων στο summercinemas.gr ο χρήστης συναινεί στο ότι τα προσωπικά του στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση, ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου εξουσιοδοτήσει για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.

Oι χρήστες του ιστοχώρου καθώς και όσοι παρέχουν προσωπικά τους στοιχεία στο summercinemas.gr, έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν

β) τους σκοπούς επεξεργασίας και τους τυχόν αποδέκτες

γ) τη διόρθωση των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για τα δεδομένα που τους αφορούν.

Οι χρήστες που έχουν παράσχει προσωπικά δεδομένα στο summercinemas.gr έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε  τη διαγραφή των στοιχείων τους στέλνοντας email στο info@summercinemas.gr.

Το summercinemas.gr είναι εναντίον της συγκέντρωσης δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων που είναι κάτω των 18 ετών.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τα περιεχόμενα του summercinemas.gr που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έργα, απεικονίσεις, εικόνες, διαλόγους, μουσική, ήχους, βίντεο, έγγραφα, σκίτσα, μεγέθη, λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο υλικό δημοσιεύεται σε αυτόν σε οποιαδήποτε μορφή προστατεύονται βάσει του δικαιώματος αναπαραγωγής (copyright) και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του ιδίου ή τρίτων, όπως ορίζονται στις αντίστοιχες άδειες.

Η αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή, του summercinemas.gr και του περιεχομένου του δεν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή συναίνεση της επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Η επιχείρηση έχει υιοθετήσει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του summercinemas.gr είναι ακριβές και δεν περιέχει εσφαλμένες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες, όπως αναφορικά και όχι περιοριστικά πληροφορίες ως προς τις τιμές, τις ιδιότητες των προσφορών και των χαρακτηριστικών τους, καθώς και ως προς την επάρκεια αυτών σε συγκεκριμένες περιόδους.

Ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται στον ιστοχώρο της, παρά μόνο σε σχέση με την ευθύνη της για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριάς αμέλειας και ως άλλως προβλέπεται εκ του νόμου.

Επιπλέον δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ιστοχώρος θα λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς διακοπές και σφάλματα λόγω της σύνδεσης με το Διαδίκτυο. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος κατά τη χρήση του ιστοχώρου, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την επιχείρηση στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@summercinemas.gr

Για τυχόν προβλήματα σύνδεσης με τον ιστοχώρο η επιχείρηση συστήνει στους χρήστες  να επικοινωνούν πρωτίστως με τον πάροχό τους για υπηρεσίες διαδικτύου ή και να ελέγχουν εάν κάθε συσκευή για τη σύνδεση στο διαδίκτυο και την πρόσβαση στο περιεχόμενο ιστοχώρου είναι σωστά ενεργοποιημένη, περιλαμβανομένου του προγράμματος περιήγησης.

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Όλες οι πωλήσεις και υπηρεσίες του ιστοχώρου είναι άυλες και τα αντίτυπά τους παρέχονται στους χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι πληρωμές γίνονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως.

Οι αναφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και μπορεί να αλλάξουν απροειδοποίητα.

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ
Με την αγορά εισιτηρίων, προσφορών ή πακέτων εισιτηρίων ο χρήστης αποδέχεται τους κάτωθι ειδικότερους όρους αγοράς:

Ακυρώσεις εισιτηρίων με επιστροφή του αντιτίμου είναι δυνατές μόνον όταν διαπιστωθεί τεχνικό πρόβλημα - σχετικό με την αδυναμία προβολή της ταινίας - για την οποία υπαίτια είναι η κινηματογραφική αίθουσα.

Ως περιπτώσεις για τις οποίες δικαιολογείται ακύρωση εισιτηρίου, ενδεικτικά αναφέρονται: Μη έναρξη προβολής λόγω τεχνικού προβλήματος - διακοπή ρεύματος ή διακοπή της προβολής και εκκένωση της αίθουσας, για κάποιο σοβαρό λόγο.

Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται ακύρωση εισιτηρίου με: επιστροφή του αντιτίμου ή (αν έχουν παρέλθει περισσότερα από 30 λεπτά από την έναρξη της προβολής) έκδοση ΔΩΡΕΑΝ εισιτηρίου για επόμενη προβολή επιλογής του θεατή.

Αν η έκδοση του εισιτηρίου έχει γίνει με Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα, η επιστροφή γίνεται με πίστωση της κάρτας του χρήστη μετά από γραπτό αίτημα του θεατή στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας με την οποία αγόρασε το εισιτήριο καθώς και το IBAN του λογαριασμού του στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@summercinemas.gr

Προϋπόθεση για την επιστροφή χρημάτων αποτελεί η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ της απόδειξης αγοράς του εισιτηρίου.

Σε περίπτωση βροχής ή δυσμενών καιρικών συνθηκών ΔΕΝ επιστρέφεται το αντίτιμο αγοράς των εισιτηρίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις και αν δεν έχουν παρέλθει περισσότερα από 30 λεπτά από την έναρξη της προβολής το εκάστοτε θερινό σινεμά (κινηματογραφική αίθουσα) μπορεί να προμηθεύσει στον χρήστη ΔΩΡΕΑΝ εισιτήριο για μια οποιαδήποτε άλλη προβολή μέχρι τα τέλη της τρέχουσας κινηματογραφικής περιόδου.

Ακυρώσεις εισιτηρίων που εκδόθηκαν από συνεργάτες και εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές της εταιρείας γίνονται μόνο στους κινηματογράφους που αφορούν τα εισιτήρια.

Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει κατά την συναλλαγή στο ταμείο του κινηματογράφου ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την επιχείρηση στο info@summercinemas.gr

ΑΡΘΡΟ 7: ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Το summercinemas.gr αποτελεί ιδιοκτησία, κυριότητα, εμπορικό σήμα και ιστοχώρο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία TWR Private Company (καλούμενη στο εξής Επιχείρηση), με έδρα στην Ελλάδα, ΑΦΜ 800843670 ΔΟΥ Ηρακλείου Αττικής καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό 142758903000.

Η Επιχείρηση δημιούργησε, διαχειρίζεται και συντηρεί το summercinemas.gr καθώς και τα λογότυπα και τα ονόματα τομέα που της ανήκουν, με σκοπό την προώθηση πωλήσεων των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών.

Επί του παρόντος μέσω του summercinemas.gr προωθούν τις πωλήσεις τους και πραγματοποιούν συναλλαγές οι εξής εταιρείες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών:

TWR PRIVATE COMPANY, ΑΦΜ 800843670
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΕ, ΑΦΜ 998677030
ΣΙΝΕ ΜΑΡΙΛΕΝΑ - ΚΡΑΣΣΑΣ Ε.Ε. , ΑΦΜ 801827598
Π. ΡΙΓΓΑ, ΑΦΜ 079153550
ΣΙΝΕΜΑ ΡΙΒΙΕΡΑ Π. Θ. ΡΙΓΓΑ M. IKA., ΑΦΜ 800714268
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ, ΑΦΜ 041953048
Κ. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΑΦΜ: 800433888

Η Επιχείρηση μπορεί να τροποποιεί ή απλώς να επικαιροποιεί, εν όλω ή εν μέρει, τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οι συγκεκριμένοι όροι ανανεώθηκαν στις 25/05/2022 και ισχύουν όπως παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Με τον όρο «χρήστης» εννοείται κάθε επισκέπτης του summercinemas.gr (καλούμενου στο εξής και ιστοχώρου).

Οι Όροι Χρήσης που διέπουν την πρόσβαση στο summercinemas.gr και τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν, όπως ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, βασίζονται στην παραδοχή ότι έχουν διαβαστεί από τους χρήστες και έχουν γίνει κατανοητοί και αποδεκτοί.

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ενημέρωση των Όρων Χρήσης θα δημοσιεύεται για τους χρήστες στην παρούσα σελίδα του summercinemas.gr μόλις λαμβάνει χώρα και θα είναι δεσμευτική αμέσως μόλις δημοσιευτεί σε αυτήν την ενότητα του ιστοχώρου.

Οι χρήστες θα πρέπει με δική τους ευθύνη να επισκέπτονται τακτικά αυτή την ενότητα, προκειμένου να ελέγχουν τη δημοσίευση των πιο πρόσφατων και ενημερωμένων Όρων Χρήσης.

H επιχείρηση δηλώνει ότι δεν είναι υπεύθυνη εάν ο ιστοχώρος χρησιμοποιείται από τους χρήστες του με τρόπο που αντίκειται στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
H επιχείρηση δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστοχώρου της και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Για το λόγο αυτό δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στον ιστοχώρο ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου για να έχει ένας χρήστης πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά η αγορά προϊόντων ή προσφορών ή η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, θα πρέπει να γίνει προηγουμένως μέλος του summercinemas.gr

Στις περιπτώσεις που ο χρήστης επιθυμεί να αγοράσει προϊόντα ή προσφορές ή να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, είναι πιθανόν να του ζητηθεί η γνωστοποίηση προσωπικών του στοιχείων (όπως για παράδειγμα όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κ.λπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της εκτέλεσης των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του summercinemas.gr για την παροχή των συγκεκριμένων πωλήσεων ή υπηρεσιών.

Οι χρήστες κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του summercinemas.gr έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να ζητούν να λαμβάνουν ενημέρωση για νέες υπηρεσίες του παρόντος ιστοχώρου καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές με email στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλλει είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώνει τη σχετική υπηρεσία ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται ορθά και έγκυρα. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακοπεί η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους αρκεί να επισκεφθεί τη φόρμα επικοινωνίας του ιστοχώρου, όπου μπορεί να δηλώσει οποτεδήποτε τη σχετική επιθυμία του.

Με την παροχή προσωπικών στοιχείων στο summercinemas.gr ο χρήστης συναινεί στο ότι τα προσωπικά του στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση, ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου εξουσιοδοτήσει για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.

Oι χρήστες του ιστοχώρου καθώς και όσοι παρέχουν προσωπικά τους στοιχεία στο summercinemas.gr, έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν

β) τους σκοπούς επεξεργασίας και τους τυχόν αποδέκτες

γ) τη διόρθωση των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για τα δεδομένα που τους αφορούν.

Οι χρήστες που έχουν παράσχει προσωπικά δεδομένα στο summercinemas.gr έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε  τη διαγραφή των στοιχείων τους στέλνοντας email στο info@summercinemas.gr.

Το summercinemas.gr είναι εναντίον της συγκέντρωσης δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων που είναι κάτω των 18 ετών.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τα περιεχόμενα του summercinemas.gr που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έργα, απεικονίσεις, εικόνες, διαλόγους, μουσική, ήχους, βίντεο, έγγραφα, σκίτσα, μεγέθη, λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο υλικό δημοσιεύεται σε αυτόν σε οποιαδήποτε μορφή προστατεύονται βάσει του δικαιώματος αναπαραγωγής (copyright) και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του ιδίου ή τρίτων, όπως ορίζονται στις αντίστοιχες άδειες.

Η αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή, του summercinemas.gr και του περιεχομένου του δεν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή συναίνεση της επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Η επιχείρηση έχει υιοθετήσει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του summercinemas.gr είναι ακριβές και δεν περιέχει εσφαλμένες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες, όπως αναφορικά και όχι περιοριστικά πληροφορίες ως προς τις τιμές, τις ιδιότητες των προσφορών και των χαρακτηριστικών τους, καθώς και ως προς την επάρκεια αυτών σε συγκεκριμένες περιόδους.

Ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται στον ιστοχώρο της, παρά μόνο σε σχέση με την ευθύνη της για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριάς αμέλειας και ως άλλως προβλέπεται εκ του νόμου.

Επιπλέον δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ιστοχώρος θα λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς διακοπές και σφάλματα λόγω της σύνδεσης με το Διαδίκτυο. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος κατά τη χρήση του ιστοχώρου, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την επιχείρηση στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@summercinemas.gr

Για τυχόν προβλήματα σύνδεσης με τον ιστοχώρο η επιχείρηση συστήνει στους χρήστες  να επικοινωνούν πρωτίστως με τον πάροχό τους για υπηρεσίες διαδικτύου ή και να ελέγχουν εάν κάθε συσκευή για τη σύνδεση στο διαδίκτυο και την πρόσβαση στο περιεχόμενο ιστοχώρου είναι σωστά ενεργοποιημένη, περιλαμβανομένου του προγράμματος περιήγησης.

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Όλες οι πωλήσεις και υπηρεσίες του ιστοχώρου είναι άυλες και τα αντίτυπά τους παρέχονται στους χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι πληρωμές γίνονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως.

Οι αναφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και μπορεί να αλλάξουν απροειδοποίητα.

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ
Με την αγορά εισιτηρίων, προσφορών ή πακέτων εισιτηρίων ο χρήστης αποδέχεται τους κάτωθι ειδικότερους όρους αγοράς:

Ακυρώσεις εισιτηρίων με επιστροφή του αντιτίμου είναι δυνατές μόνον όταν διαπιστωθεί τεχνικό πρόβλημα - σχετικό με την αδυναμία προβολή της ταινίας - για την οποία υπαίτια είναι η κινηματογραφική αίθουσα.

Ως περιπτώσεις για τις οποίες δικαιολογείται ακύρωση εισιτηρίου, ενδεικτικά αναφέρονται: Μη έναρξη προβολής λόγω τεχνικού προβλήματος - διακοπή ρεύματος ή διακοπή της προβολής και εκκένωση της αίθουσας, για κάποιο σοβαρό λόγο.

Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται ακύρωση εισιτηρίου με: επιστροφή του αντιτίμου ή (αν έχουν παρέλθει περισσότερα από 30 λεπτά από την έναρξη της προβολής) έκδοση ΔΩΡΕΑΝ εισιτηρίου για επόμενη προβολή επιλογής του θεατή.

Αν η έκδοση του εισιτηρίου έχει γίνει με Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα, η επιστροφή γίνεται με πίστωση της κάρτας του χρήστη μετά από γραπτό αίτημα του θεατή στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας με την οποία αγόρασε το εισιτήριο καθώς και το IBAN του λογαριασμού του στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@summercinemas.gr

Προϋπόθεση για την επιστροφή χρημάτων αποτελεί η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ της απόδειξης αγοράς του εισιτηρίου.

Σε περίπτωση βροχής ή δυσμενών καιρικών συνθηκών ΔΕΝ επιστρέφεται το αντίτιμο αγοράς των εισιτηρίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις και αν δεν έχουν παρέλθει περισσότερα από 30 λεπτά από την έναρξη της προβολής το εκάστοτε θερινό σινεμά (κινηματογραφική αίθουσα) μπορεί να προμηθεύσει στον χρήστη ΔΩΡΕΑΝ εισιτήριο για μια οποιαδήποτε άλλη προβολή μέχρι τα τέλη της τρέχουσας κινηματογραφικής περιόδου.

Ακυρώσεις εισιτηρίων που εκδόθηκαν από συνεργάτες και εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές της εταιρείας γίνονται μόνο στους κινηματογράφους που αφορούν τα εισιτήρια.

Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει κατά την συναλλαγή στο ταμείο του κινηματογράφου ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την επιχείρηση στο info@summercinemas.gr

ΑΡΘΡΟ 7: ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Θερινά Σινεμά

Πρεμιέρες

Επίσης Προβάλλονται

Προσεχώς
Νέο App του Summer Cinemas

Κατεβάστε το στις φορητές συσκευές σας για άμεση ενημέρωση και αγορά εισιτηρίων προσφοράς.

qr-gplay qr-appst
icon-gplay icon-appstore